Każda osoba posiadająca działkę w ROD ma prawo być członkiem PZD. Członkostwo w PZD nie ma jednak charakteru trwałego. W pewnych przypadkach, określonych w statucie PZD może ono ustać – wskutek jego wygaśnięcia albo pozbawienia. Członkostwo w PZD może wygasnąć m.in. w przypadku śmierci, zrzeczenia się czy też wygaśnięcia prawa do działki w ROD (§ 26 statutu PZD). Natomiast działkowiec może zostać pozbawiony członkostwa –  w razie rażącego naruszenia przepisów ustawy, postanowień statutu, regulaminu ROD, zasad współżycia społecznego oraz działania na szkodę PZD (§ 27 statutu PZD).

Posiadanie ponadnormatywnej altany należy niewątpliwie uznać za rażące naruszenie przepisów ustawy o ROD (art. 13 ust.1) oraz regulaminu ROD (§ 44). Zatem może ono stanowić podstawę pozbawienia przez zarząd ROD danej osoby członkostwa w PZD.

Oczywiście, niezależnie od pozbawienia członkostwa w PZD, w sytuacji opisanej w art. 13 ust. 3 ustawy o ROD, ponadnormatywna altana może być również przesłanką do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej. [MAP]