W pierwszej kolejności kandydat na działkowca powinien znaleźć wolną działkę w ROD.
Informacji w tym zakresie powinien szukać w zarządzie Ogrodu, na terenie którego chce
pozyskać działkę. Kontakt do zarządu ROD powinien być  wywieszony na tablicach
informacyjnych w Ogrodzie lub na stronie internetowej. W przypadku trudności z nawiązaniem
kontaktu z Zarządem ROD, należy zwrócić się do Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie,
który jest w posiadaniu danych kontaktowych do Zarządów ROD będących w jego strukturze.

W sytuacji, w której Zarząd ROD dysponuje wolną działką powinien on dopełnić wszelkich
formalności niezbędnych do nabycia prawa do działki. Finalnym efektem będzie umowa
dzierżawy działkowej zawarta pomiędzy Zarządem ROD, a nowym działkowcem.

W przypadku gdy Zarząd ROD nie dysponuje wolną działką, warto wpisać się na listę
oczekujących na działkę, pozostawiając kontakt do siebie.