W każdym ROD występują zazwyczaj trzy rodzaje opłat związanych z zużyciem energii
elektrycznej. Pierwsza z nich, to opłata dedykowana na pokrycie kosztów zużycia energii
elektrycznej na wskazanej działce ogrodowej. Druga, to opłata dedykowana na pokrycie
kosztów zużycia energii dostarczanej na teren ogólny, jak również na infrastrukturę ogrodową
m.in. na oświetlenie alei ogrodowych czy też zasilenie energią elektryczną domu działkowca.
Kolejna opłata, zwana „opłatą energetyczną” dedykowana jest na pokrycie strat na przesyle
energii elektrycznej na terenie ROD.

Zasady ustanawiania przez zarząd ROD wysokości opłaty energetycznej określa uchwała
nr 285/2015 Prezydium KR PZD z dnia 5 listopada2015 r. w sprawie zasad korzystania
z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych. Stosownie do niej, podstawę
obliczenia wysokości opłaty energetycznej za rok, stanowić powinna różnica pomiędzy roczną
opłatą za dostawę energii przez zakład energetyczny, a środkami powstającymi z sumowania
wszystkich podliczników w ROD, mierzących zużycie prądu na działkach, jak również na terenie
ogólnym.Do obliczania wymiaru opłaty energetycznej powinny zostać wzięte przede wszystkim
dane z roku ubiegłego tj. straty wynikające z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego,
a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego przyłączonych. Należy wziąć również pod
uwagę nadwyżki lub niedobory z poprzedniego roku.

W sytuacji powstania nadwyżki opłaty energetycznej, należy pamiętać, że można ją przeznaczyć
jedynie na obniżenie opłaty energetycznej w roku następnym lub na nakłady dedykowane
sieci ogólnoogrodowej.