Na terenie ROD (zgodnie z ustawą o ROD) może znajdować się majątek, stanowiący
własność działkowca (art. 30 ust. 2) oraz majątek stanowiący własność stowarzyszenia
ogrodowego, w tym PZD (art. 11 ust. 3).

Majątek działkowców składa się z urządzeń i obiektów znajdujących się na działce,
które zostały zbudowane lub pozyskane z środków finansowych działkowca. Natomiast,
w skład majątku PZD wchodzi infrastruktura ogrodowa, taka jak budynki, ogrodzenia, aleje
i drogi ogrodowe, place zabaw, świetlice, hydrofornie, sieci wodociągowe, energetyczne
oraz inne urządzenia znajdujące się w obrębie ROD przeznaczone do wspólnego używania
przez działkowców oraz służące do zapewnienia funkcjonowania ROD, o ile nie wchodzą
w skład przedsiębiorstwa (art. 2 pkt 9 ustawy o ROD).

Wynika z tego, że ogrodzenie (zewnętrzne) stanowi własność PZD. Oznacza to,
że bez akceptacji stowarzyszenia, nikt nie może ingerować w jego stan m.in.
poprzez naruszanie lub zmienianie jego materii, w tym budowanie w nim furtek
(§ 68 pkt 11 Regulaminu ROD).

Prawo własności PZD w zakresie infrastruktury ogrodowej wykorzystuje zapisy dotyczące
ochrony prawnej przewidzianej w kodeksie cywilnym, a także w regulaminu ROD. Oznacza to,
że w sytuacji wykonania furtki w zewnętrznym ogrodzeniu ROD, zarząd ROD ma prawo wezwać
działkowca do przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zaniechania naruszeń,
a w razie konieczności dochodzić ww. roszczeń na drodze postępowania sądowego
(art. 222 § 2 k.c.). Zarząd ROD może również wypowiedzieć takiemu działkowcowi umowę
dzierżawy działkowej, gdy pomimo upomnienia pisemnego będzie w dalszym ciągu korzystał
z działki w sposób niezgodny z regulaminem ROD (§ 68 pkt 11) lub niszczył infrastrukturę ogrodową,
do której zalicza się m.in. ogrodzenie (art. 36 ust. 3 pkt 1 ustawy o ROD).