Zgodnie z Regulaminem ROD w ogrodach działkowych dopuszczalna jest pod pewnymi
warunkami hodowla kur, królików i gołębi. Są jednak i takie zwierzęta, które „bez pytania” 
przekraczają ogrodzenia. Jak reagować na dzika czy lisa na alejce ogrodowej? Co zrobić,
gdy naszą działkę upodobają sobie koty? 

Według ustawy o ROD (art.3), ogrody są przede wszystkim miejscem  zaspokajania potrzeb
wypoczynkowych i rekreacyjnych oraz prowadzenia na własne potrzeby działkowców upraw
ogrodniczych. Dlatego zawarte w Regulaminie ROD ograniczenia odnośnie przebywania na ich
terenie zwierząt mają na celu wyważenie potrzeb wszystkich użytkowników ogrodu, oczywiście
w zgodzie z obowiązującym prawem.

Hodowla zwierząt na działce

Par. 58 Regulaminu ROD mówi, że działkowiec może prowadzić na działce chów wyłącznie
gołębi, kur i królików. Musi jednak zachować odpowiednie warunki sanitarne i higieniczne.
Dopuszczalną liczbę zwierząt określa zarząd ogrodu. Poza tym hodowla gołębi wymaga
uprzedniej zgody walnego zebrania danego ROD. Nie może być też prowadzona w odległości
bliższej niż 5 km do granicy lotniska (to ograniczenie wynika z prawa lotniczego). Warto przy
okazji pamiętać, że pomieszczenia dla zwierząt stanowią integralną część altany i są w związku
z tym wliczane do jej dopuszczalnej powierzchni (maksymalnie 35 mkw). A za szkody związane
z prowadzoną hodowlą odpowiada działkowiec-hodowca. 

Hodowcy nie powinni przy tym zapominać o par. 9 Regulaminu, który mówi, że obowiązkiem
działkowca jest przestrzeganie zasad współżycia społecznego. Chodzi o to, aby hodowla zwierząt
na jednej z działek w ROD – nie stała się udręką dla sąsiadów.  Dlatego przed podjęciem decyzji
o rozpoczęciu hodowli rozsądnie byłoby zapoznać się ze zdaniem sąsiadów na ten temat. Pozwoli
to ustalić zasady, dzięki którym uda się uniknąć ewentualnych sporów w przyszłości. Warto też
dowiedzieć się, czy chowuzwierząt na działkach nie zabraniają przepisy prawa miejscowego.

Pies i kot

Częstymi gośćmi na wielu działkach są psy, które przychodzą ze swoimi właścicielami.
Zgodnie z par. 68 Regulaminu, by nie zakłócać spokoju innym działkowcom i nie powodować
sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, psy na terenie ROD powinny być prowadzone i trzymane
na smyczy i w kagańcu. Regulamin zakazuje też stałego utrzymywania psów na działce.
Mogą one na niej przebywać wyłącznie ze swoim opiekunem. Wspomniany przepis zakazuje
także utrzymywania kotów na działce. Zdarza  się jednak, że bezdomne koty same osiedlają się
w ROD (choć najczęściej wynika to faktu dokarmiania ich przez działkowców). Pomoc zwierzętom
jest oczywiście chwalebnym działaniem – szczególnie w okresie jesienno-zimowym,
ale należy pamiętać, że rodzinne ogrody działkowe nie są właściwym miejscem do stałego
zamieszkiwania przez bezdomne koty. Rozmnażając się w sposób niekontrolowany mogą
zanieczyszczać teren, powodować szkody w uprawach oraz być zagrożeniem dla ptaków. 
Według ustawy o ochronie zwierząt to gmina ma obowiązek zapewnienia im opieki. W jej zakres
wchodzi schronienie, dokarmianie oraz sterylizowanie i leczenie. Dlatego takie sytuacje należy
zgłaszać właśnie do gminy lub też do lokalnej organizacji prozwierzęcej.

Dzicy goście

Coraz częściej na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w poszukiwaniu jedzenia
pojawiają się też dzikie zwierzęta, m.in. dziki, lisy. Przede wszystkim w żadnym wypadku
nie dokarmiajmy ich! jak zareagować widząc w ogrodzie np. lisa? Warto pamiętać, że lisy
są drapieżnikami, które mogą upolować zwierzęta żyjące w ROD  (gołębie, kury),
a do tego często są nosicielami chorób zakaźnych i mogą odchodami zanieczyszczać owoce
i warzywa. Dlatego jeśli na terenie ogrodu zauważymy lisa, najlepiej zawiadomić straż miejską. 

Nawet w dużych miastach ogrody działkowe odwiedzają też dziki. Najskuteczniejszym
zabezpieczeniem przed nimi jest dbałość o to, aby ogrodzenie ROD nie było uszkodzone.
A jak zachować się, gdy do spotkania z dzikiem dojdzie? Jeśli samemu nie zostało się przez
niego dostrzeżonym nie należy wykonywać gwałtownych ruchów, lepiej spokojnie oddalić się
z tego miejsca. Natomiast jeśli w ROD natkniemy się na nieżywe zwierzę, to ze względów
sanitarno-epidemiologicznych nie powinno się go uprzątać samodzielnie, należy jak najszybciej
zawiadomić straż miejską

Pożyteczni mieszkańcy ogrodu

Obraz ogrodowej fauny nie byłby pełny, gdybyśmy nie wspomnieli o zwierzętach, których
obecność jest niezbędna na działce dla zachowania równowagi ekologicznej. Biedronki,
pszczoły murarki, trzmiele, jeże, ptaki warto zaprosić na działkę i dbać, aby chciały na niej
mieszkać. Pomogą ograniczyć liczbę szkodników i tym samym uniknąć lub zmniejszyć ilość
środków ochrony roślin.

Lidia Sosnowska