Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie oceny przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2022 – 13.04.2022

Krajowy Zarząd PZD już w lutym br. zwrócił się do wszystkich zarządów ROD
o pilne podjęcie przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczych
(konferencji delegatów) ROD mając na względzie, że tylko dobre przygotowanie
do walnego zebrania (konferencji delegatów) zarządu ROD prowadzone od początku
bieżącego roku,umożliwi zarządowi ROD, niezwłocznie i sprawne przeprowadzenie
zebrania (konferencji), gdy poprawi się sytuacja epidemiczna. Gdy tylko Rada Ministrów
zniosła obostrzenia,Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 102/2022  z dnia 15 marca 2022r
zadecydował o przywróceniu możliwości odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów)
w ROD od dnia 15 marca 2022 r.

Krajowy Zarząd PZD po niemal miesiącu od rozpoczęcia odbywania walnych
zebrań ocenił przygotowania do nich OZ i zarządów ROD na podstawie informacji
uzyskanych z Okręgów PZD. Z przekazanych informacji wynika, że stan
przygotowań do walnych zebrań jest zaawansowany. Wszystkie Okręgowe Zarządy
powołały zespoły do obsługi walnych zebrań sprawozdawczych,  a 23 przeszkoliły
ich członków. W skład zespołów powołani zostali członkowie okręgowych zarządów,
okręgowych rad i okręgowych komisji rewizyjnych, jak również pracownicy Biur Okręgów,
aktywni prezesi zarządów ROD. OZ przykładają dużą wagę do dobrego przygotowania
członków zespołów do obsługi walnych zebrań, bo te osoby mają ogromy wpływ na prawidłowy
pŁącznie w skład zespołów do obsługi walnych zebrań powołano w całym kraju 943 osoby,
w tym 787 członków Okręgowych Rad i Okręgowych Komisji Rewizyjnych, 111 pracowników
biur oraz 45 aktywnych prezesów zarządów ROD.

W 3 okręgach nie odbyły się narady i szkolenia dla zarządów ROD i komisji rewizyjnych
ROD w sprawie przygotowań i przeprowadzenia walnych zebrań (konferencji delegatów),
bowiem uznano, że przeprowadzenie szkoleń niosłoby zbyt duże ryzyko z uwagi na ryzyko

zarażenia. Te okręgi udzielały porad i informacji w formie porad telefonicznych, e-mailowych
oraz na indywidualnych spotkaniach z członkami zarządów.  22 okręgi uznały, że sytuacja
epidemiczna jest na tyle bezpieczna, że można przeprowadzić szkolenia, tym bardziej,
że w poprzednich dwóch latach epidemia w dużo większym stopniu utrudniała przeprowadzenie
szkoleń lub rzeczywiście uniemożliwiała. Frekwencja, o której informowały okręgi,
była przeważnie wyższa niż w poprzednich latach

Zarządy przygotowując zebrania korzystają z wytycznych przyjętych przez
Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 46/2022 z dnia 10 lutego 2022. Ułatwieniem
dla zarządów jest broszura pt. „Wytyczne  dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD
w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów
w roku 2022” oraz wzory druków do przeprowadzenia zebrań. Krajowy Zarząd PZD 
wydrukował także na swój koszt zawiadomienia na walne zebrania  dla każdego
członka PZD w formie kartki pocztowej.

Do dnia 6 kwietnia 2022 roku odbyło się 215 zebrań (4,67%),. Okręgi oceniły,
że dotychczasowe zebrania były dobrze przygotowane, przebiegły bez problemów
i spełniły zadania statutowe.

Krajowy Zarząd PZD przypomina, że Zgodnie z treścią § 58 ust. 2 Statutu PZD
wszystkie walne zebrania(konferencje delegatów) ROD powinny się odbyć do dnia
15 maja 2022 r. Odstępstwa od tego terminu, dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą
okręgowego zarządu wyrażoną w formie uchwały.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców