W dniu 27 marca w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie odbyło się
szkolenie dla Zarządów ROD oraz członków zespołu ds. obsługi walnych zebrań
w zakresie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji
delegatów w roku 2022.

Szkolenie otworzył Pan Marian Sekulski Prezes OZ PZD w Koszalinie.
Część merytoryczną szkolenia przeprowadził Pan Grzegorz Rutkowski członek OZ PZD
w Koszalinie.  W ramach szkolenia przedstawiono zadania i rolę osób obsługujących
walne zebrania sprawozdawcze. Szczególny nacisk położono na kontakty osób
obsługujących walne zebrania z zarządami ROD, tak aby zapewnić właściwy obieg
informacji w tym zakresie.

Podczas szkolenia szczegółowo omówiono „Wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych
ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych
i konferencji delegatów w roku 2022”. Zgodnie z wytycznymi omówiono
i przedyskutowano mi. zagadnienia związane z: gospodarką odpadami
i gospodarką wodną, regulacjami stanu prawnego toczących się postępowań roszczeniowych,
realizacją programów PZD, działalnością oświatową i szkoleniową nowych działkowców,
program DGCS i Ośrodkami Finansowo Księgowymi, działaniami na rzecz bezpieczeństwa
działkowców, zasadami i organizacją wjazdu samochodów i innych pojazdów mechanicznych
na teren ogrodu, aktualną sytuacją produkcji na działkach w kontekście wzrostu cen
i wysokiej inflacji.