Wiosna to czas walnych zebrań (WZ) w rodzinnych ogrodach działkowych. Zarządy ROD, które zamierzają realizację inwestycji powinny przedstawić na walnym zebraniu wnioski określające zadanie, jego prognozowane koszty, źródła finansowania i termin realizacji.

Z inicjatywą nowej inwestycji (remontu infrastruktury) wychodzi zarząd ROD, który przedstawia planowaną inwestycję działkowcom na walnym zebraniu. Po podjęciu przez WZ uchwały w tej sprawie ROD może przystąpić do wykonania projektu.

Zgodnie z uchwałą nr 14/III/2015 KR PZD wniosek w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) powinien zawierać:  

 • charakterystykę obiektu (robót), z opisem technicznym wraz z parametrami określającymi wielkość obiektu i zakres robót;
 • prognozowany termin realizacji inwestycji;
 • sposób realizacji (gospodarczy, zlecony, mieszany);
 • prognozowany koszt inwestycji;
 • potencjalne źródła finansowania.

Źródła finansowania inwestycji:

 • środki własne ogrodu;
 • dotacje organów wyższych PZD;
 • dotacje samorządowe;
 • pożyczka z funduszu samopomocowego PZD;
 • środki z partycypacji finansowej działkowców (również wartość prac działkowców na rzecz zadania).
 • dotacje z funduszy europejskich.

Środki zaplanowane na inwestycję (remont) powinny być zaplanowane w preliminarzu Funduszu Rozwoju ROD. Zarząd ROD musi także dokonać wnikliwej analizy możliwości uzyskania dotacji z środków zewnętrznych. Ważnym jest również by sprawdzić, czy zadanie będzie wymagało uzyskania zezwoleń lub dokonania zgłoszeń w odpowiednich urzędach.

Na podstawie przedstawionych przez zarząd informacji działkowcy w trakcie WZ podejmują
decyzję (w formie uchwały) o realizacji zgłoszonej przez zarząd inwestycji (załącznik nr 2 do uchwały 14/III/2015 KR PZD).

Przyjętą przez WZ uchwałę zarząd ROD przekazuje do OZ PZD w Koszalinie wraz
z wnioskiem o wyrażenie zgody na realizację zadania oraz włączenie zadania do planu inwestycji i remontów OZ PZD.

W czasie planowania lub realizacji inwestycji zarządy ROD mogą zwracać się
do inspektora ds. inwestycji w OZ PZD w Koszalinie zakresie merytorycznej pomocy.

Uchwała nr 14/III/2015 Krajowej Rady PZD z 1 października 2015 roku w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych
w Polskim Związku Działkowców oraz załączniki do ustawy dostępne są w Zbiorze przepisów związkowych
z 1 czerwca 2021.