Prawo do działki w ROD nie podlega dziedziczeniu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Dlatego też określono odrębne zasady w tym zakresie.Jeżeli oboje małżonkowie mieli prawo do działki to zachowa je żyjący współmałżonek. Gdyby jednak pozostały przy życiu współmałżonek nie posiadał prawa do działki, to ustawa zapewnia mu możliwość wstąpienia w prawa do działki po zmarłym. Wystarczy, że w terminie do 6 miesięcy od śmierci działkowca złoży stosowne oświadczenie. Gdyby nie złożono takiego oświadczenia albo zmarły nie pozostawał w związku małżeńskim to wygasłoby prawo do działki. Wówczas jednak roszczenie o przejęcie działki będą miały pozostałe osoby bliskie zmarłego, czyli jego zstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające nim w stosunku przysposobienia. Aby zrealizować to roszczenie, osoba bliska będzie musiała złożyć wniosek do zarządu ogrodu w terminie:

  • 3 miesięcy od powstania roszczenia – w razie pozostawania przez zmarłego w związku małżeńskim;
  • 6 miesięcy od śmierci działkowca – w razie niepozostawania przez zmarłego w związku małżeńskim.

Ustanowienie prawa do działki w drodze zawarcia umowy dzierżawy działkowej nie może nastąpić przed upływem powyższych terminów. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych (np. dwójki dzieci) o tym kto otrzyma prawo do zdecyduje sąd. Na podstawie postanowienia sądu w tym przedmiocie zarząd ROD w drodze uchwały stwierdza ustanowienie prawa do działki. Odpis takiej uchwały doręcza się zainteresowanemu.