W dniach 10 i 14.01.2022r. w siedzibie OZ PZD w Koszalinie przeprowadzone zostały szkolenia
prezesów i skarbników ROD okręgu. Szkolenie odbyło się w dwóch panelach szkoleniowych.

Pierwszy panel szkoleniowy dotyczył prowadzenia gospodarki finansowo-księgowej i prowadzony był przez Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej Panią Helenę Pacewicz-Bejnarowicz.

W ramach tego panelu poruszono mi. zagadnienia dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego za 2021r., prowadzenia inwentaryzacji rocznej, aktywów i pasywów bilansów, rachunku zysku i strat, sporządzania sprawozdań
z funduszów rozwoju i oświatowego, opracowania preliminarzy na 2022r.

W drugim panelu szkoleniowym Pan Grzegorz Rutkowski członek OZ PZD w Koszalinie omówił statutowe obowiązki zarządów ROD. Szczególną uwagę poświęcił kompetencjom zarządu ROD określonym w § 72 Statutu PZD oraz zasadom reprezentacji Ogrodu w korespondencji wewnętrznej i na zewnątrz, a także sposobom prawidłowego wykazania umocowania członków zarządu ROD do reprezentowania przed sądami i organami administracji samorządowej i państwowej.

W tracie szkolenia wielokrotnie podkreślano zasady kolegialnej pracy zarządów i właściwego
dokumentowania ich prac. Omówione zostały też zasady nabywania prawa do działki w ROD oraz okoliczności
i ich wygaśnięcia. Przypomniano także o zasadach opłat ogrodowych oraz udzielania ulg w ich opłacaniu wynikających z postanowień § 148 Statutu PZD.