Regulamin ROD szczegółowo określa zasady użytkowania sieci energetycznej i wodnej.

Zarząd ROD w określonych przypadkach może podjąć uchwałę o wyłączeniu energii elektrycznej
w okresie jesienno-zimowym. Takie działanie może być również efektem podjęcia decyzji
w tej sprawie przez walne zebranie.

Dokumentem określającym procedurę wyłączenia energii elektrycznej w ROD jest również
uchwała nr 285/2015 Prezydium KR PZD z 5 listopada 2015r. w sprawie zasad korzystania
z energii elektrycznej w ROD. Na jej podstawie zarząd ROD podejmuje decyzję o wyłączeniu zasilania
w energię elektryczną, a następnie informuje o tym fakcie działkowców. Powiadomienie zamieszczane
jest na tablicach ogrodowych co najmniej 14 dni przed planowanym wyłączeniem.

W zależności od wieku, stanu i technologii w jakiej jest wykonana sieć wodna należy przyjąć,
że decyzja o odłączeniu wody będzie zależeć od indywidualnej sytuacji ROD. Czynniki wymienione powyżej mogą spowodować jej uszkodzenie i potrzebę poniesienia kosztów jej naprawy i strat wody. Nie znaczy to, że przytoczone w regulaminie ROD powody odcięcia wody są ostateczne, gdyż są one przykładowe. W związku z tym istnieje możliwość podjęcia uchwały w tej sprawie z innych,
ważnych dla ROD przyczyn.