W dniu 29 maja 2019 roku obradowała Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie. Tematyka obrad poświęcona była podsumowaniu działań organów PZD w okresie sprawozdawczym, omówienie aktualnej sytuacji Związku i ROD w Okręgu, ocenie przebiegu kampanii walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych w okręgu, zatwierdzeniem zbiorczego sprawozdania finansowego ROD za 2018 rok i przyjęciu zbiorczego preliminarza wydatków ogrodów na 2019 rok. Omówiono również problematykę zwołania i przygotowania Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD. Obradom przewodniczył Prezes Okręgu Marian Sekulski. Jednostkę Krajowa PZD reprezentował Pan Marcin Juszczel. Po zatwierdzeniu porządku obrad Prezes Okręgu przedstawił działania organów PZD w okręgu w mijającym okresie z uwzględnieniem działań w zakresie nadzoru nad kampanią sprawozdawczo-wyborczą, przedstawianiem problematyki nowej ustawy śmieciowej, zagrożeń wynikających z proponowanych przepisów nowej ustawy o nieruchomościach oraz problematyki dotyczącej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Po wystąpieniu Prezesa Okręgu, Marcin Juszczel przedstawił najważniejsze problemy funkcjonowania Związku , m.in projektowana ustawa śmieciowa, ustawa o nieruchomościach, wnioski z kampanii walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych, wdrażanie programu DGCS oraz nowego prawa budowlanego zwracając szczególna uwagę na wynikające z nowych przepisów zagrożenia dla funkcjonowania ROD. W dyskusji, w której głos zabrało 8 osób zwracano uwagę na rozrost czynności biurokratycznych, niedoskonałość przepisów statutu PZD w kwestii egzekwowania przez zarządy ROD statutowych obowiązków od działkowców. W dalszej części obrad wiceprezes okręgu przedstawił wstępną analizę walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych podkreślając fakt wzrostu średnio o 5% frekwencji na zebraniach. cztery zebrania zostały powtórzone i udało się wybrać członków organów PZD w ogrodzie, jedno zebranie zostało unieważnienie z powodu nie wybrania organów i rozpoczęto procedure włączenia tego ogrodu do innego. Rozpatrywane są przez okręgowy zarząd jeszcze dwa wnioski o unieważnienie walnych zebrań z powodu uchybień proceduralnych podczas ich odbywania. Członkowie Okręgowej Rady zatwierdzili zbiorczy bilans ROD w okręgu za 2018 rok oraz zbiorczy preliminarz wydatków ROD na 2019 rok. Zwołano zgodnie z postanowieniami statutu Okręgowy Zjazd Delegatów na dzień 7 września br. i zaakceptowano harmonogram czynności przygotowujących okręgowy zajazd. Na zakończenie obrad postanowiono, że na poczatku lipca odbędzie się zebranie podsumowujące działalność Okręgowej Rady w mijającej kadencji oraz o zapoczątkowaniu spotkań szkoleniowych z nowymi zarządami ROD oraz kolegiami Prezesów ROD.

R.N