Ośrodek finansowo księgowy

Prezydium OZ PZD w Koszalinie Uchwałą nr 100/IV/2012 z dnia 12 stycznia 2012r na wniosek Prezesa OZ postanowiło utworzyć od 01 kwietnia 2012r Ośrodek Finansowo-Księgowy dla prowadzenia obsługi księgowej dla ROD zgodnie z § 54 Regulaminu ROD.

Zainteresowane Zarządy ROD, które chcą przystąpić do OFK prosimy o informację o przystąpieniu do OFK i dostarczenie uchwały zarządu potwierdzającą ten fakt.

Z każdym ROD podpisana zostanie umowa określająca szczegółowo warunki współpracy i odpowiedzialność stron.

Warunki finansowe przystąpienia do OFK to:

 1. jednorazowe wpisowe od ROD 100,00zł
 2. opłata od działki lub od  hektara powierzchni ogrodu

Zakres obsługi obejmować będzie następujące czynności:

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych ROD zgodnie z Zakładowym Planem Kont dla PZD i ustawią o rachunkowości,
 2. sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalno-prawnym i rachunkowym,
 3. ustalanie aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego,
 4. sporządzanie sprawozdań finansowych i innych, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych, a szczególnie:
  • rachunek zysków i strat
  • sprawozdanie z Funduszu Oświatowego
  • sprawozdanie z Funduszu Rozwoju
  • przekazywanie do ROD ponumerowanych, zadekretowanych i zaksięgowanych dowodów księgowych wraz z podpisem osoby dokonującej tych czynności, celem ich dalszego przechowywania zgodnie z ustawą o rachunkowości.

 

Szczegóły zawarte są  Informatorze „Zbiór przepisów prawnych  wg stanu na 1.1.2011 str 125 oraz w Zakładowym Planie Kont dla PZD str 41. Dokumenty te są w posiadaniu każdego ROD.

Ośrodek będzie służył doradztwem i pomocą w przygotowaniu preliminarza finansowego. Nadzór nad OFK i odpowiedzialność za jego funkcjonowanie ponosi prezes OZ PZD oraz Główna księgowa OZ PZD Koszalin.

Zainteresowane Zarządy prosimy o kontakt z Dyrektorem Biura  tel. 94 342 49 84 wew. 25