Szkolenie było poświęcone istotnym zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem zarządów ROD w tym w szczególności: sprawozdawczości finansowej oraz zbliżającą się kampanią sprawozdawczo wyborczą w 2024 roku (zaplanowano na 2024 rok kolejne szkolenie niezwłocznie po otrzymaniu materiałów z ZK PZD).

W szkoleniu uczestniczyli członkowie zarządów ROD – prezesi sekretarze oraz skarbnicy zarządów ROD.

Pan Marian SEKULSKI Prezes OZ PZD w Koszalinie (po naradzie w JK PZD w Warszawie) podczas szkolenia, szeroko omówił istotne zagadnienia związane z funkcjonowaniem Związku. Zostały omówione ponownie (po uzyskaniu kolejnych informacji w tym zakresie) zagrożenia dla dalszego funkcjonowania i gwarancji istnienia rodzinnych ogrodów działkowych w świetle projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego.