W szkoleniu uczestniczyli członkowie zarządów ROD – prezesi, sekretarze oraz skarbnicy zarządów. Podczas szkolenia poruszono szereg istotnych tematów związanych z funkcjonowaniem zarządów. Szkolenie było jednocześnie platformą wymiany doświadczeń.

Ponadto podczas szkolenia szeroko zostały omówione zagrożenia dla dalszego funkcjonowania i gwarancji istnienia rodzinnych ogrodów działkowych w świetle projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy.

Zarządy ROD zostały szczegółowo zapoznane z krokami aktualnie podejmowanymi przez KZ PZD w Warszawie i OZ PZD w Koszalinie w tym zakresie:

  1. Z materiałami przesłanymi z KZ PZD w Warszawie (udostępnionymi na stronie www.pzd.pl oraz www.koszalin.ozpzd.pl oraz przesłanymi do zarządów ROD okręgu).
  2. Stanowiskiem OZ PZD z dnia 26 września 2023 roku w sprawie w sprawie zmian do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz projektu z dnia 6 września 2023 r. rozporządzenia ministra rozwoju i technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy.
  3. Poinformowano zebranych, że przedmiotowe stanowisko zostało również przesłane do Pana Waldemara BUDY Ministra Rozwoju i Technologii.

Ponadto wszyscy, biorący udział w szkoleniu, wyrazili swoje zaniepokojenie obecną substytucją i zgodzili się, że należy podjąć wszelkie możliwe kroki do doprowadzenia do zmian w projekcie rozporządzenia. Działacze okręgu koszalińskiego zadeklarowali, że w obecnym stanie faktycznym należy monitorować na każdym szczeblu działania w zakresie mpzp poprzez:

  1. W proces monitoringu i konsultacji publicznych zaangażować działkowców (w szczególności radnych miast, gmin i powiatów).
  2. Na bieżąco monitorować biuletyny informacji publicznej miast i gmin – w zakresie konsultacji dotyczących zmian w mpzp.
  3. Na bieżąco monitorować i poddawać analizie systemy informacji przestrzennej poszczególnych miast i gmin,
    na terenie których znajdują się ogrody.
  4. Zalecono wszystkim działaczom osobisty kontakt (członkowie OR, OZ PZD i pracowników biura OZ) z pracownikami wydziałów architektury i urbanistyki miast i gmin.
  5. Udostępnienie na tablicach informacyjnych w ROD wszelkich informacji w zakresie zagrożeń wynikających z projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy.