W myśl ustawy charakterystyka stref ochronnych zostanie opisana w rozporządzeniu, nad którym obecnie pracuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Z opublikowanego w ubiegłym tygodniu projektu rozporządzenia wynika, iż na 13 wyróżnionych w ustawie stref planistycznych – jednie w 2  (SJ – strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną  oraz SN – strefa zieleni i rekreacji) przewidziano możliwość zapisywania w mpzp ogrodów działkowych (jako funkcji dodatkowej). Jak wskazano powyżej – mpzp  będą musiały być zgodne z planem ogólnym.  Należy więc założyć, że wejście w życie rozporządzenia w obecnym kształcie będzie oznaczało, że dla zdecydowanej większości obszarów gmin, już na etapie przyjmowania planów ogólnych zostanie wykluczona możliwość wprowadzenia ROD w mpzp. Statystycznie jedynie w 2/13 stref, czyli ok. 7 % obszaru gminy, dopuszczona zostanie możliwość wprowadzenia ROD do mpzp.

            Zważywszy na znaczenie, jakie ustawa o ROD wiąże z przeznaczeniem  terenu ogrodu w mpzp na inny cel – otwiera możliwość zgłaszania żądania likwidacji ROD – zasadnym jest stwierdzenie, że rozporządzenie w obecnym kształcie zagraża dalszemu bytowi większości ROD w Polsce. Dlatego KZ PZD wystąpił do Ministra Waldemara Budy z wnioskiem o wprowadzenia zmian do rozporządzenia. W załączeniu przesyłamy przedmiotowe pismo. Ponadto przesyłamy tekst ustawy i projekt rozporządzenia z załącznikami.

Prosimy o dokonanie w OZ analizy projektu. Jednocześnie prosimy o podjęcie działań skierowanych na zaangażowanie okręgów, ROD i działkowców w proces konsultacji publicznych nad przedmiotowym aktem. Link do strony:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376658/katalog/13004562#13004562

Istnieją oczywiste podstawy by przyjąć, że od zapisów, jakie ostatecznie znajdą się w rozporządzeniu, zależeć będzie bezpieczeństwo prawne znacznej części z ogrodów. Dlatego sprawę należy traktować jako niezwykle ważną dla ROD i działkowców.

Prezes PZD

Eugeniusz Kondracki

Waldemar Buda

Minister Rozwoju i Technologii

         W związku pracami prowadzonymi w kierowanym przez Pana Ministra resorcie nad aktami wykonawczymi przewidzianymi przez ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, Krajowy Zarząd PZD zwraca się o uwzględnienie w przyjmowanych rozwiązaniach postulatu mającego fundamentalne znaczenie dla zabezpieczenia praw miliona polskich rodzin korzystających z działek w rodzinnych ogrodach działkowych. 

         Szanowny Panie Ministrze!

         Zgodnie z nowelizacją w terminie do 31 grudnia 2025r. wszystkie gminy mają obowiązek uchwalenia planu ogólnego gminy. Dokument ten zastąpi obecne studium zagospodarowania przestrzennego. W ramach planu ogólnego obszar gminy ma zostać podzielony na strefy funkcjonalne. Zgodnie zaś z art. 20 ust. 1 upzp plany miejscowe będą musiały być zgodne z zapisami planu ogólnego. Tym samym uzasadnione jest stwierdzenie, że rozstrzygnięcia przyjęte na poziomie planu ogólnego zdeterminują decyzje o zapisach planu miejscowego.

         Jakkolwiek ustawa wprowadza 13 kategorii stref planistycznych (art. 13 c ust. 2 upzp), to de facto nie precyzuje, jakie konkretne rozstrzygnięcia w zakresie przeznaczenia terenu w planach miejscowych mogą być wprowadzone poszczególnej strefie. Nastąpi to na poziomie rozporządzenia, do którego wydania upoważniony został „Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (art. 13m upzp). W rozporządzeniu określony zostanie m.in. charakterystykę stref planistycznych, w tym ich profil funkcjonalny oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej”. W ocenie Krajowego Zarządu PZD istnieją podstawy by stwierdzić, że rozporządzenie będzie miało fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa prawnego działkowców i przyszłości ich ogrodów.

Szanowny Panie Ministrze!

ROD zajmują znaczne obszary miast i służą olbrzymiej grupie społecznej – działkowcy i ich rodziny to przeszło 4 mln obywateli, co odpowiada ok 20 % populacji miast. Ogrody, z racji tego że powstawały w miastach na przestrzeni przeszło 100 lat, w bardzo różnych warunkach prawnych, gospodarczych i społecznych, położone są w bardzo różnorodnym otoczeniu. Część z nich zlokalizowano w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych, inne przy ciągach komunikacyjnych (trasach drogowych i torach kolejowych), jeszcze inne w sąsiedztwie zakładów produkcyjnych (strefy ochronne), czy na obrzeżach miast.

Należy się spodziewać, że obecny sposób zagospodarowania poszczególnych obszarów gminy będzie determinował decyzje w zakresie planów ogólnych. W znacznej części przypadków strefy będą pokrywały się z obecnym sposobem zagospodarowania  obszarów. Logicznym jest zatem ryzyko, że na etapie prac nad planem ogólnym ROD mogą trafić do bardzo różnych stref. Okolice torów kolejowych, czy też tras drogowych, zostaną zapisane w planie ogólnym jako strefa komunikacyjna. Z kolei wiele ogrodów, położonych w okolicach osiedli/bloków, trafi najprawdopodobniej do strefy wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną.

Niestety, pomimo skali społecznej ogrodnictwa działkowego w Polsce i znaczenia instytucji, jaką w miastach są ROD – ustawodawca nie przewidział odrębnej strefy planistycznej dla ROD. W konsekwencji aby istniejące ROD trafiły do planu miejscowego, strefy planistyczne muszą przewidywać możliwość wprowadzenia w planie miejscowym zieleni działkowej. uważamy że dotyczy to wszystkich stref, których nazwy niekoniecznie kojarzą się z zielenią działkową. Istnieje ryzyko,  że brak odpowiedniego mechanizmu na poziomie rozporządzenia spowoduje, że w wielu przypadkach, już na etapie opracowywania planów ogólnych, tereny ROD zostaną „wykreślone” z możliwości wprowadzenia do planów miejscowych. Tymczasem brak ujawnienia ROD w planie zagospodarowania przestrzennego stanowić może pretekst do likwidacji ROD. Dlatego też Krajowy Zarząd PZD uznaje za konieczne zwrócić się do Pana  Ministra o podjęcie interwencji w tej sprawie.

Szanowny Panie Ministrze!

Istnieją oczywiste podstawy dla wniosku, że bezpieczeństwo olbrzymiej rzeszy działkowców zależy od zapisów rozporządzenia, nad którego projektem pracuje Pański resort. Stan faktyczny i wprowadzane nowelizacją zmiany uzasadniają stwierdzenie, że bez stosownych zapisów w zakresie poszczególnych stref planistycznych, z których wynikało będzie dopuszczenie „zieleni działkowej”, jako funkcji uzupełniającej, ryzyko, że ustawa przyczyni się do masowego podważania statusu prawnego ogrodów działkowych jest całkowicie realne. Uważamy, że takie rozwiązanie jest konieczne, a bez niego nowa ustawa w sposób oczywisty zagrozi interesom i prawom miliona polskich rodzin działkowych. Wprowadzenie przez ministerstwo do projektowanego rozporządzenia postulowanego przez PZD rozwiązania, jest konieczne dla zabezpieczenia działkowców przed ryzykiem wykluczania ROD z miejscowych planów zagospodarowania już na etapie opracowywania planów ogólnych.

Wyrażając nadzieję, że nasz postulaty spotkają się ze zrozumieniem i poparciem ze strony Pana Ministra, deklarujemy jednocześnie gotowość udzielenia przez PZD dalszych wyjaśnień w  sprawie. Pozwalamy sobie również zauważyć, że zgłoszona przez KZ PZD inicjatywa w istocie daje szansę na unikniecie sytuacji, gdzie nowa ustawa zostanie odebrana przez olbrzymią rzeszę działkowców, jako akt prawny tworzący warunki do masowej likwidacji ROD i przejmowania ich terenów na cele komercyjne.

Krajowy Zarząd PZD

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.