Pan Marian SEKULSKI Prezes OZ PZD przedstawił sprawozdanie z działalności OZ PZD za I półrocze 2023 roku.

Członkowie OZ PZD dokonali oceny organizacji i przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w 2023 roku okręgu koszalińskiego.

 1. Frekwencja:

Walnych zebraniach:

 1. Najniższa w całym okręgu: 3,73%;
 2. Najwyższa w całym okręgu: 78,57%;
 3. Średnia w całym okręgu: 16,80%.

Konferencji delegatów:

 1. Najniższa w całym okręgu: 53,45%;
 2. Najwyższa w całym okręgu: 60,98 %;
 3. Średnia w całym okręgu: 57,22%.
 • Ilość WZ/KD, które podjęły uchwały w sprawie zadania inwestycyjnego/remontowego – 37.

Ponadto, poddano konsultacji wysokość wnoszenia podwyższonej opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia prawa do działki, funkcjonującej w okręgu koszalińskim od 2020 roku. Członkowie OZ PZD zaproponowali zmiany i skierowanie propozycji do dalszych prac przez Okręgową Radę PZD w Koszalinie.

Kolejnym istotnym tematem poruszonym podczas 55 posiedzenia OZ PZD była budowa siedzib ROD i nierozerwalnie z tym związane przestrzeganie przepisów RODO.

 1. Ochrona danych osobowych to ochrona informacji dotyczących osób fizycznych przez podmioty, które nimi dysponują. Chodzi tutaj zarówno o pojedyncze informacje stanowiące dane osobowe, jak również o całe zbiory danych. Obowiązek ten wynika
  z zapisu przepisów, gdyż każda osoba ma prawo do ochrony swoich danych osobowych.
 2. Zarządy ROD muszą mieć świadomość, że nie wypełniając obowiązków nałożonych na mocy rozporządzenia UE 2016/679 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku narażają się na odpowiedzialność karną i administracyjną. Nie może dochodzić do sytuacji w którym dane działkowców przechowywane są w sposób niezabezpieczony (w tym w domach prywatnych lub niezabezpieczonych altanach).
 3. Nie wszystkie ogrody posiadają swoje siedziby w których mogą właściwie przechowywać dokumentację formalno – prawną. W tym celu został opracowany przez Krajowy Zarząd PZD program budowy siedzib dla ROD. Opracowane zostały projekty siedzib, które są udostępniane dla ROD nieodpłatnie. Obniża to w znacznym stopniu koszty ponoszone przez ROD na realizację zadania. Ponadto zrealizowanie inwestycji umożliwia zarządom ROD właściwe i rzetelne wykonywanie obowiązków.
 4. W PZD funkcjonuje także fundusz wspierający budowę siedzib, który dzięki udzielanym dotacją wspiera działania zarządów ROD w realizacji tego zadania.
 5. Mając powyższe na uwadze Zarządy ROD, które nie posiadają siedzib, powinny dokonać analizy możliwości budowy siedziby w ROD.