Na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 24 listopada
2022r. został zamieszczony uaktualniony Podręcznik Grantobiorcy dot. projektu
pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych Działania 2.5
Poprawa jakości środowiska miejskiego Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014 – 2022, w następującej lokalizacji:

https://gov.pl/web/arimr/podręcznik-grantobiorcy.