Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie zachęca Rodzinne Ogrody Działkowe do pozyskania programu komputerowego DGCS PZD System, który jest kompleksowy, intuicyjny, stworzony i przeznaczony dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Bardzo usprawnia pracę Zarządu ROD, gdyż w jego skład wchodzą bardzo przydatne moduły:

* Moduł Finansowo-Księgowy – pozwala na prowadzenie pełnej księgowości w ROD, umożliwia wykonanie bilansu wraz ze wszystkimi wymaganymi sprawozdaniami finansowymi. W module tym jest plan kont  dostosowany do Zakładowego Planu Kont PZD. Moduł posiada wszystkie potrzebne zestawienia, tj. zestawienia sald i obrotów, potwierdzenia sald, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe.

* Moduł Kadrowo-Płacowy – umożliwia sporządzenie list płac na wypłaty świadczeń i nagród dla Zarządu ROD, umożliwia sporządzanie umowy zlecenia czy też umowy o dzieło. Zawiera wiele raportów, można z programu wygenerować dokumenty rozliczeniowe i przesłać do programu Płatnik, w łatwy sposób można zaimportować pliki Excel. Moduł posiada wszystkie wymagane deklaracje PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 itp., umożliwia elektroniczne przesłanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego.

* Moduł środków trwałych – pozwala w prosty sposób ewidencjonować środki trwałe oraz obliczać amortyzacje.

* Moduł ogrody działkowe – po wprowadzeniu danych ogrodu i działkowców można naliczyć uchwalone przez Walne Zebranie opłaty, wystawić: noty obciążeniowe dla działkowców, noty odsetkowe oraz wezwania do zapłaty, które można przesłać e-mailem. Można także przygotować zaproszenia, wydrukować etykiety adresowe, listy obecności, składy komisji na Walne Zebranie członków PZD w ROD oraz wszystkie dokumenty niezbędne do przygotowania Walnego Zebrania. W tym module zawarto także wiele pomocnych wzorów dokumentów oraz raportów dostosowanych do potrzeb ROD. Znajdują się w nim także dokumenty związane z RODO w ROD. Kasjerzy ROD mogą wystawić dokumenty KP i KW oraz tworzyć raporty kasowe. Raporty kasowe tworzą się automatycznie po każdorazowym wystawieniu KP lub KW. W każdej chwili można również wydrukować listę zadłużonych działkowców; sprawdzić zamianę użytkowników działek w danym okresie np. miesięcznym czy rocznym. Ewidencja działek następuje automatycznie oraz umożliwia wgląd do wszystkich zmian, które wystąpiły na danej działce. Można również wprowadzić grupowe odczyty liczników energii elektrycznej czy zużytej wody i tworzyć naliczenia kosztów.

Warto zaznaczyć, że ww. moduły współpracują ze sobą. Każdy moduł zawiera instrukcje ,,krok po kroku’’, jak obsługiwać program.

Program DGCS PZD System został także dostosowany do wymogów w zakresie RODO, każdego roku będzie aktualizowany do obowiązujących przepisów, w tym Polskiego Związku Działkowców, ZUS i podatkowych.