W dniu 20.10.2022r. w siedzibie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców
w Koszalinie odbyło się spotkanie z Senatorem Panem Stanisławem Gawłowskim,
Przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu. W trakcie spotkania omówiono
propozycje zmian do uchwalonej przez Sejm w dniu 29.09.2022r. ustawy o szczególnych
rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku
z sytuacją na rynku energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony w tym
zakresie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Przeanalizowano także zagadnienia dotyczące
aktualnego stanu prawnego ROD im. „Wojska Polskiego” w Kołobrzegu oraz przyszłych działań
mających na celu prawne uregulowanie jego funkcjonowania w strukturze PZD.W dyskusji
poruszono także rządowy projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych,
który w swoich założeniach nakłada na organizacje pozarządowe obowiązek opracowywania
i składania sprawozdania finansowego oraz informacji o źródłach dochodów, kosztach i rodzajach
prowadzonej działalności do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego. W spotkaniu udział wzięli Prezes OZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski
oraz dyrektor biura okręgowego PZD Pan Andrzej Mentel. Spotkanie odbyło się w miłej
i konstruktywnej atmosferze.