Opłaty ogrodowe pobierane od nowego działkowca reguluje statut PZD w § 147 ust. 1. Zgodnie z nim, w roku nabycia prawa do działki działkowiec zobowiązany jest do uiszczenia opłat ogrodowych uchwalonych przez walne zebranie, z tym że:

  • opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej winien opłacić w wysokości podwyższonej o kwotę określoną przez zarząd ROD (kwota ta nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD)
  • opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem ROD winien opłacić w wysokości podwyższonej o kwotę określoną przez okręgową radę PZD (kwota ta nie może przekroczyć 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w obowiązujących przepisach – w 2018 r. będzie to 525 zł).

Należy pamiętać, że ww. podwyższone opłaty mogą być pobierane od działkowca, a nie osoby ubiegającej się o działkę w ROD. Oznacza to, że zarząd ROD może żądać ich zapłaty tylko od osoby, która nabyła prawo do działki w ROD, tj. po podpisaniu z taką osobą umowy dzierżawy działkowej albo po zatwierdzeniu przeniesienia praw do działki na ww. osobę.

W statucie PZD zostało wskazane, że obowiązek zapłaty podwyższonych opłat ogrodowych powstaje w roku nabycia działki. Nie został jednak doprecyzowany termin, do którego ww. podwyższone opłaty ogrodowe powinny być uiszczone.

Zatem, w tej kwestii należy posiłkować się zapisami kodeksu cywilnego dotyczącymi zobowiązań. Zgodnie z art. 455 k.c., jeżeli ter­min speł­nie­nia świad­cze­nia (zapłaty podwyższonych opłat) nie jest ozna­czony ani nie wynika z wła­ści­wo­ści zobo­wią­za­nia, świad­cze­nie powinno być speł­nione nie­zwłocz­nie po wezwa­niu (przez zarząd ROD) dłuż­nika (działkowca) do wyko­na­nia zobowiązania. Wezwa­nie rodzi koniecz­ność speł­nie­nia świad­cze­nia nie­zwłocz­nie tj. bez nie­uza­sad­nio­nej zwłoki, przy uwzględ­nie­niu oko­licz­no­ści sprawy, tak by dłuż­nik (działkowiec) miał realną moż­li­wość reali­za­cji rosz­cze­nia. Wezwanie może przybrać dowolną formę np. ustną albo pisemną. MAP