Wszyscy nowi działkowcy poza wynagrodzeniem za znajdujące się na działkach naniesienia, nasadzenia i budowle wynikające z umowy przeniesienia prawa do działki lub umowy dzierżawy działkowej, zobowiązani są uiszczać podwyższone opłaty ogrodowe. Są dwa rodzaje tych opłat:

podwyższona opłata ogrodowa przeznaczona na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, której wysokość ustala Zarząd ROD

oraz

podwyższona opłata ogrodowa przeznaczona na zarządzanie ROD, której wysokość uchwala Okręgowa Rada PZD.

Pierwsza z tych opłat nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD, druga natomiast nie może przekroczyć 25 % minimalnego wynagrodzenia.

Na działkowcach spoczywa również obowiązek pokrywania kosztów funkcjonowania ROD. Obowiązek ten realizowany jest poprzez wnoszenie opłat ogrodowych, które są uchwalane każdego roku przez walne zebranie
w ROD. W sytuacji gdy zbywający działkę nie uregulował ww. opłat w roku przeniesienia prawa do działki, to nowy działkowiec musi je uregulować w roku nabycia działki. Do opłat ogrodowych należą także rozliczenia za wykorzystaną wodę i energię elektryczną (indywidualne) jeśli działkowiec posiada stosowne przyłącza doprowadzone do działki.