25 maja 2022r. w Urzędzie Miejskim w Koszalinie odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w Koszalinie w rejonie ulic Szczecińskiej, Lechickiej oraz Bohaterów Warszawy. W skład konsultowanego terenu wchodzi działka gruntu nr 32 w obwodzie ewidencyjnym 24 na której funkcjonuje ROD „Kolejarz”.

W spotkaniu udział wzięli Zastępca Prezydenta Miasta Pan Wojciech Kasprzyk, oraz przedstawiciele Wydziału Architektury i Urbanistyki, Wydziału Obsługi Inwestorów Kluczowych i Wspierania Przedsiębiorczości, Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki, a także kilkudziesięciu mieszkańców Koszalina, przede wszystkim działkowców ROD „Kolejarz”.

Zastępca prezydenta poinformował zebranych, że zgodnie z obecnym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy teren jest przeznaczony w całości pod dzielność usługową i magazynową. Następnie przedstawiciele Wydziału Architektury i Urbanistyki poinformowali zebranych, że w związku z wpłynięciem do UM dwóch wniosków
(od PKP oraz prywatnego inwestora) odnośnie wyrażenia chęci poczynienia inwestycji na przedmiotowym terenie.
W celu ustosunkowania się do wniosków celowa jest zmiana planu zagospodarowania, co jest bezpośrednim powodem konsultacji. Następnie rozpoczęła się dyskusja podczas, której zarówno przedstawiciele Zarządu ROD „Kolejarz” jak i indywidualni działkowicze przedstawili swoje opinie dotyczące zmian w zagospodarowaniu przedmiotowego terenu. Obecni na spotkaniu mieszkańcy zgłaszali wnioski do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski dotyczyły przede wszystkim wpisania terenów zielonych na działce 92PU, wydzielenia terenu pod budowę miejsc postojowych oraz wyznaczenia drogi dojazdowej do istniejącego ROD. Na pozostałej części obszaru zaproponowano usługi lub produkcję nieuciążliwą

W opinii działkowców teren zajmowany obecnie przez ROD powinien pozostać nienaruszony. Uczestnicy konsultacji przekazali również ankiety z wnioskami w ilości ok. 140 na ręce władz miasta oraz pismo kierowane do prezydenta Koszalinaz wnioskiem o zachowanie terenu ROD w formie niezmienionej.

Zebrani zostali również poinformowani, że niniejsze konsultacje są krokiem przedwstępnym do wypracowania decyzji co do przyszłości przedmiotowego terenu. Żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte i że po analizie zgłoszonych propozycji Wydział Architektury i Urbanistyki rozpocznie prace nad projektem który ponownie zostanie poddany konsultacjom w III-IV kwartale br.

OZ PZD w Koszalinie przed rozpoczęciem konsultacji społecznych wystosował pismo do Prezydenta Miasta Koszalina wyrażając swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie.