W przypadku znalezienia działki „na sprzedaż” koniecznym jest podpisanie umowy
przeniesienia prawa do działki z działkowcem. Należy pamiętać o tym, że podpisy
pod umową muszą być potwierdzone przez notariusza. Umowę sporządza się w trzech
egzemplarzach (dla zarządu ROD, dla zbywającego i nabywcy). Fakt podpisania umowy
nie świadczy o jej skuteczności. Zbywający działkę musi złożyć do zarządu ROD wniosek
o zatwierdzenie umowy. Do wniosku należy załączyć jeden egzemplarz umowy przeniesienia
prawa do działki. Zarząd ROD ma dwa miesiące na zatwierdzenie takiej umowy. Do tego czasu
to zbywający prawo do działki jest nadal pełnoprawnym użytkownikiem działki ze wszystkimi
przysługującymi mu prawami jak i obowiązkami wynikającymi z tego tytułu.

Upływ tego terminu jest jednoznaczny z zatwierdzeniem przeniesienia praw do działki.

Zarząd ROD może z ważnych powodów odmówić zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki.
Nie mniej jednak odmowa wymaga uzasadnienia na piśmie. Należy także pamiętać, że każda
ze stron umowy może podważyć zasadność takiej decyzji na drodze sądowej.

Zarząd ROD może odmówić zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki. Warunek jaki
w tej sytuacji musi spełnić zarząd ROD to wskazanie osoby, na rzecz której może nastąpić
przeniesienie. Osoba wskazana przez zarząd ROD powinna złożyć pisemne oświadczenie
o gotowości do zapłaty wynagrodzenia na rzecz działkowca w wysokości wskazanej we
wniosku o zatwierdzenie umowy w terminie dwóch tygodni od dnia wskazania. Upływ terminu
jest równoznaczny z uwzględnieniem wniosku działkowca.