W dniu 31.03.2022r. odbyło się pierwsze w 2022 roku posiedzenie Okręgowej Rady PZD
w Koszalinie. Posiedzenie otworzył Prezes Okręgu OZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski.
W posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Helena
PACEWICZ – BEJNAROWICZ oraz członkowie Okręgowej Rady.

W trakcie posiedzenia nadano medale 40-lecia PZD zasłużonym dla Polskiego
Związku Działkowców.

Główne zagadnienia posiedzenia to: Sprawozdanie z działalności OZ PZD za 2021r.;
Przedstawienie: sprawozdania finansowego Okręgu za 2021r.; preliminarzy finansowych
na 2022r.; oceny i wniosków Okręgowej Komisji Rewizyjnej w zakresie rocznego sprawozdania
finansowego i preliminarzy finansowych okręgu; Planu Pracy Okręgowego Zarządu Polskiego
Związku Działkowców w Koszalinie na 2022 rok; Planu kontroli ROD okręgu Koszalin – 2022;
Zadań OR i OZ PZD w Koszalinie na 2022 rok.

W trakcie dyskusji zasadniczym tematem było przygotowanie i przeprowadzenie walnych zebrań
sprawozdawczych w 2022r.

Ogłoszono także apel Krajowego Zarządu PZD do działkowców, zarządów ROD
i Okręgów w sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy oraz przedstawiono stanowisko
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie pomocy struktur PZD oraz
działkowców uchodźcom z Ukrainy. OR PZD w Koszalinie poparła stanowisko KZ PZD
w tej sprawie.

Posiedzenie zakończyło się podjęciem uchwał.