Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 marca 2022 roku

w sprawie odbywania walnych zebrań i konferencji delegatów ROD w 2022 roku 

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 15 marca br. po tym jak na mocy rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 25 lutego br. zniesiona została większość obostrzeń, podjął uchwałę
nr 102/2022w sprawie odbywania walnych zebrań i konferencji delegatów ROD w 2022 roku,
zgodnie z którą rodzinne ogrody działkowe od dnia dzisiejszego zyskały możliwość odbywania
walnych zebrań i konferencji delegatów ROD w 2022 roku.

Należy zatem przypomnieć, że zgodnie z treścią § 58 ust. 2 Statutu PZD wszystkie walne
zebrania (konferencje delegatów) ROD powinny się odbyć do dnia 15 maja 2022 r.
Odstępstwa od tego terminu, dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą okręgowego zarządu
wyrażoną w formie uchwały.

Aktualnie do dnia 31 marca 2022 r., a więc do dnia obowiązywania ww. rozporządzenia,
działkowcy i organy PZD zobowiązani są do zachowania w trakcie walnych zebrań
(konferencji delegatów) wymogu dotyczącego obowiązku zakrywania nosa i ust.

Mimo stopniowego znoszenia obostrzeń, w dalszym ciągu nie należy jednak wykluczać
ryzyka dalszego rozwoju epidemii i przywrócenia obostrzeń, powodujących trudności
w funkcjonowania organów PZD w ostatnich latach. Zarządy ROD muszą mieć wobec
tego świadomość, że nieprzeprowadzenie walnego zebrania w ROD w bieżącym roku
jest niedopełnieniem statutowych obowiązków przez zarząd ROD. Dlatego też korzystając
z aktualnie dobrej sytuacji epidemicznej, wszystkie walne zebrania powinny zostać
przeprowadzone zgodnie ze statutowym terminem.

                                                                            Krajowy Zarząd

                                                                        Polskiego Związku Działkowców