Okręgowy Zarząd PZD w Koszalinie zwraca uwagę na możliwość ubiegania się
o dotacje celowe z budżetu gmin na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.
Artykuł 17 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o ROD dostarcza gminom podstaw prawnych
do udzielenia dotacji ROD przeznaczonej na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej,
jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.

Należy jednak podkreślić, że uzyskanie dotacji od gminy jest uzależnione od wcześniejszego zabezpieczenia środków na ten cel w budżecie gminy. Zabezpieczenie tych środków daje realne podstawy do przeznaczenia tych środków na potrzeby w zakresie inwestycji i modernizacji infrastruktury ogrodowej takiej jak: ogrodzenia, budynki administracyjne, sieć energetyczna, wodociągowa, place zabaw, aleje czy oświetlenie ogrodu.

Możliwość zabezpieczenia środków w budżecie gminy daje złożenie wniosku do urzędu gminy
o ujęcie ogrodu w projekcie uchwały budżetowej, która jest przedkładana na radzie gminy przez wójta, burmistrza do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

W związku z powyższym OZ PZD w Koszalinie zachęca wszystkie Zarządy ROD do podjęcia
aktywnych działań w zakresie uzyskania dotacji gminnych. OZ PZD deklaruje wsparcie
merytoryczne w tym zakresie.