Powołując się na Uchwałę Nr 44/2020  Krajowego Zarządu PZD  z dnia 11.03.2020 r oraz  Uchwałę Nr 15/VIII/2020 Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie,
Zarząd ROD im. Emilii Gierczak w Koszalinie Uchwałą Nr 43/2020 z dnia 14.03.2020 r. odwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze planowane na 28.03.2020 roku.
ZALICZKOWA  OPŁATA   ZA   DZIAŁKĘ   W  2020   roku.
Na podstawie Uchwały Nr 44/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 11.03.2020 r w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2020 r w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19, Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD im. Emilii Gierczak w Koszalinie, ustalone na 28.03.2020 r  zostało odwołane.    Zgodnie z § 2 w/w Uchwały KZ PZD, Zarządy ROD zostały upoważnione do pobierania zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie funkcjonowania ROD  w 2020 roku.  Zaliczka nie obejmuje wpłaty na fundusz remontowo-inwestycyjny.
Zarząd ROD im. Emilii Gierczak w Koszalinie, uchwałą  nr 43/2020 z dnia 14.03.2020 r ustalił na 2020 rok   zaliczkową opłatę w wysokości 300,00 złotych ( słownie złotych: trzysta 00/100).                  Wpłatę bardzo prosimy uiszczać w formie bezgotówkowej w drodze przelewu bankowego na konto numer: 90 2030 0045 1110 0000 0048 5910  w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r                             Nadzwyczajna sytuacja epidemiologiczna powoduje konieczność ograniczania kontaktów bezpośrednich, w związku z tym dyżury w zarządzie ROD zostają odwołane.
Zachęcamy do kontaktów telefonicznych, pocztą elektroniczną  na adres e-mail : gerberowa23@interia.pl Aktualne komunikaty i ogłoszenia zamieszczamy na stronie ROD :  www.rodgierczakkoszalin.pl
                                           Życzymy   dobrego  zdrowia                                                                Z poważaniem                                                                         Zarząd ROD

  im. Emilii Gierczak w Koszalinie