Aktualności

Narada prezesów, dyrektorów biur okręgów PZD oraz inspektorów ds. terenowo-prawnych w dniu 15 stycznia 2019 roku – 16.01.2019

W dniu 15 stycznia br. odbyła się w Warszawie narada prezesów, dyrektorów biur okręgów PZD oraz inspektorów ds. terenowo-prawnych. Celem narady było omówienie bardzo ważnych, aktualnych spraw dotyczących ogrodów i Związku. Pierwszy omawiany temat dotyczył sytuacji Związku wynikającej z opracowywanych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Pani Agnieszka Rudawska z Wydziału Gospodarki Gruntami przedstawiła procedury uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

CZYTAJ DALEJ

Informacje z ROD

Kompleksowe szkolenie członków organów ROD w okręgu Koszalin- 14.01.2019 r.

W dniach 12 i 13 stycznia 2019 roku odbyło się kompleksowe szkolenie osób funkcyjnych w organach ROD okręgu PZD w Koszalinie. Szkolenie poświęcone było problematyce zwołania, przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD okręgu zgodnie z Wytycznymi Krajowej Rady PZD dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2019 roku. Szkolenie obejmowało rozpatrzenie i omówienie  problematyki walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych  w trzech blokach tematycznych: organizacyjno-statutowym, komisji rewizyjnych ROD i księgowości ROD.  Zajęcia w poszczególnych blokach tematycznych prowadzili: organizacyjno -statutowe problemy walnych zebrań omówili wiceprezes OZ i dyrektor biura OZ Ryszard Nowak wraz z Sekretarz OZ Zuzanną Sugier, rolę i zadania komisji rewizyjnych ROD w organizacji i przebiegu walnych zebrań omówiła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej  Genowefa Kotewicz,       a sprawy dotyczące przygotowania właściwych sprawozdań finansowych za 2018 rok i preliminarzy na 2019 roku przedstawiła zebranym główna księgowa OZ Barbara Sienkiewicz. W szkoleniu brali udział prezesi/sekretarze ROD, przewodniczący komisji rewizyjnych ROD, skarbnicy/księgowi ROD. Całością szkolenia kierował Prezes okręgu Marian Sekulski, który na zakończenie podsumował  przebieg szkolenia i określił najważniejsze zadania dla organów ROD dotyczące organizacji i przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych oraz omówił zagadnienia dotyczące bieżącego funkcjonowania Związku, Okręgu i ROD. W szkoleniu udział wzięło 176 osób.

R.N

Aktualności

PZD interweniuje u Ministra Finansów – 11.01.2019

Do Krajowego Zarządu napływają sygnały z ROD z całej Polski o wadliwości systemu do przesyłania PIT-11 przez płatników. W związku z tym 10 stycznia 2019 roku PZD skierował pismo do Ministra Finansów, w którym Prezes Eugeniusz Kondracki zwrócił się z prośbą o spowodowanie pilnej reakcji w celu przywróceniu prawidłowego działania systemu.

CZYTAJ DALEJ