Czytajcie „działkowca”! – 21.06.2018

Uwaga: już w sprzedaży najnowszy – lipcowy numer „działkowca” – największe pismo ogrodnicze na rynku, w którym znaleźć można wiele aktualnych informacji związanych z uprawą, urządzaniem i modernizacją działki. Nie zabraknie też tematów ekologicznych, porad zdrowotnych a także wieści z ogrodów!

CZYTAJ DALEJ

Obradowała Okręgowa Rada PZD w Koszalinie.

W dniu 6 czerwca obradowała Okręgowa Rada PZD w Koszalinie. Było to już XIV posiedzenie plenarne organu kolegialnego okręgu PZD w Koszalinie.  Tematyka obrad dotyczyła w szczególności oceny sytuacji w okręgu w kontekście odbytej kampanii walnych zebrań sprawozdawczych, wdrażania nowych przepisów ochrony danych osobowych RODO, realizacji zadań w zakresie Otwartego Programu Rozwoju ROD czy Programu budowy siedzib dla zarządów ROD, które takich siedzib nie posiadają. Dokonano również oceny zbiorczych sprawozdań finansowych ROD za 2017 rok oraz preliminarzy na 2018 rok.  Obradom przewodniczył Prezes Okręgu Marian Sekulski, który zapoznał uczestników posiedzenia ze stanem realizacji dotychczasowych zadań  oraz nakreślił najważniejsze przedsięwzięcia do realizacji w następnym kwartale. Wiceprezes Okręgu zapoznał zebranych z realizacją Otwartego Programu rozwoju ROD, przedstawił ogólne założenia do Programu Budowy siedzib dla zarządów ROD oraz kwestie związane z ochroną danych osobowych. Sekretarz Okręgu posumowała walne zebrania podkreślając fakt, ze nastąpiła nieznaczna poprawa szczególnie w przekazywanych dokumentach do OZ. Główna Księgowa Okręgu przedstawiła zbiorcze sprawozdania finansowe ROD za 2017 rok i preliminarze na 2018 rok a Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej zaprezentowała protokół z badania przedmiotowych sprawozdań. Uczestnicy dyskusji podkreślali złożoność realizowanych żądań,   wskazywali na wzrost biurokratycznych czynności, których w ogrodach nie ma kto realizować co powoduje, że obecni członkowie zarządów ROD nie są zainteresowani dalszym działaniem w strukturach zarządów ROD. Zaprezentowany projekt regulaminu ROD nie został przyjęty pozytywnie z powodu nie uwzględnienia zgłaszanych wniosków. Zebrani przyjęli uchwały wynikające z porządku obrad akceptując tym samym zbiorcze sprawozdania finansowe ROD za 2017 rok i preliminarze na rok 2018.

R.N

Narada prezesów ROD rejonu Koszalina – 25.05.2018 r.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwane popularnie RODO. Polski Związek Działkowców a tym samym jego jednostki organizacyjne są administratorem danych osobowych m.in swoich działkowców, członków  PZD w danym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym. Rozporządzenie RODO nakłada na Związek i tym samym na zarządy ROD szereg obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w ROD. PZD opracował szereg dokumentów  wdrażających nowe zasady postępowania z danymi osobowymi.  Okręgowy Zarząd PZD w Koszalinie przeprowadził w dniu 24 maja br. pierwszą z trzech narad poświęconych tej tematyce. W nardzie zorganizowanej  w siedzibie okręgowego zarządu wzięli udział prezesi 38 ROD z Koszalina, powiatów koszalińskiego, szczecineckiego, sławieńskiego. Dyrektor Biura OZ szeroko omówił problematykę ryzyka     w zakresie przetwarzania danych osobowych, zasadnicze ustalenia polityki ochrony danych osobowych       w PZD oraz przedstawił rejestr czynności przetwarzania danych i instrukcję  zarządzania systemami informatycznymi. Zaprezentował również Biuletyn nr 7/2018, który zawiera wszystkie niezbędne materiały traktujące o ochronie danych osobowych w PZD. Podczas narady omawiano również problematykę związaną z budową  siedzib dla zarządów ROD, która jest ściśle powiązana z ochroną danych osobowych.  Prezes OZ omówił również problematykę dotyczącą zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Planowane jest odbycie jeszcze dwóch narad w dniach 29.05. 2018 w Wałczu dla ROD z tego rejonu okręgu oraz 12.06.2018 roku w Kołobrzegu dla pozostałych ROD.

R.N